Szkolenie ADR

pachołki

Szkolenie ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) jest specjalistycznym kursem dla kierowców, którzy przewożą niebezpieczne materiały i substancje drogą lądową. Szkolenie to obejmuje różne zagadnienia, które są istotne dla bezpiecznego transportu niebezpiecznych materiałów, w tym:

  • klasyfikację substancji niebezpiecznych, ich rodzaje i właściwości,
  • sposoby pakowania przewożonych substancji i ich oznaczanie,
  • zrozumienie dokumentów wymaganych do przewozu substancji niebezpiecznych, takich jak karty przewozowe i dokumenty bezpieczeństwa,
  • jak bezpiecznie załadować i rozładować przewożone materiały,
  • poznanie procedur reagowania na sytuacje awaryjne i wypadki,
  • naukę zasad związanych z prowadzeniem pojazdów przewożących substancje niebezpieczne.

Szkolenie ADR jest obowiązkowe dla kierowców, którzy przewożą niebezpieczne materiały drogą lądową. Kierowcy, którzy zdają egzamin ADR, otrzymują specjalny certyfikat potwierdzający ich zdolność do bezpiecznego przewozu materiałów niebezpiecznych. Istnieje kilka kategorii szkoleń ADR, w zależności od rodzaju i klasy niebezpiecznych materiałów, które będą przewożone.