Prowadzimy kursy i szkolenia w zakresie:


Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz przewożących wartości pieniężne

Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz przewożących wartości pieniężne obejmuje:

6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych

 

Wymagania:

-należy posiadać prawo jazdo określonej kategorii
-należy mieć ukończone 21 lat,
-dwa oświadczenia: lekarskie oraz psychologiczne, które stwierdzają brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym.

ADR

Zapisy i rozpoczęcie kursu ADR

 

do 19 grudnia 2018

 

 

Kwalifikacja wstępna - kat. C lub E/C

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. oprócz posiadanego prawa jazdy kat. C lub D, do zawodowego transportu rzeczy lub osób potrzebna jest kwalifikacja wstępna - odpowiednia do pojazdu, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy. Kwalifikacja wstępna obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne.

Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy kategorii D1; D1+E; D lub D+E wydane do dnia 10 września 2008r. oraz prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydane do dnia 10 września 2009 r.

 

Kwalifikacja wstępna:

- minimalny wiek to 18, ilość godzin 280 h:
- 195 godzin części podstawowej, wspólnej dla przewozu osób i rzeczy
- 85 godzin części specjalistycznej (65 godzin zajęć teoretycznych, 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych - płyta poślizgowa).

Kwalifikacja wstępna przyspieszona:

- minimalny wiek to 21, ilość godzin 140h
- 130 godzin teorii
- 8 godzin części praktycznej - jazda w warunkach specjalnych ( 2h na torze poślizgowym)

 

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca:

- minimalny wiek to 21, ilość godzin 70 h
- 65 godzin części teoretycznej
- 5 godzin części praktycznej w ruchu drogowym

 

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona:

- minimalny wiek to 21, ilość godzin 35 h
- 33 godziny części teoretycznej
- 2 godziny zajęć praktycznych w ruchu drogowym

 

 

 

 

Kwalifikacja wstępna - kat. D lub E/D

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. oprócz posiadanego prawa jazdy kat. C lub D, do zawodowego transportu rzeczy lub osób potrzebna jest kwalifikacja wstępna - odpowiednia do pojazdu, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy. Kwalifikacja wstępna obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy kwalifikacyjne.

Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy kategorii D1; D1+E; D lub D+E wydane do dnia 10 września 2008r. oraz prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C lub C+E wydane do dnia 10 września 2009 r.

 

Kwalifikacja wstępna:

- minimalny wiek to 21, liczba godzin 280

 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona:

- minimalny wiek to 23, liczba godzin 140 h
- 130 godzin teorii
- 8 godzin części praktycznej - jazda w warunkach specjalnych (2h na torze poślizgowym)

 

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca:

- minimalny wiek to 21, liczba godzin 70 h
- 65 godzin części teoretycznej
- 5 godzin części praktycznej w ruchu drogowym

 

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona:

- minimalny wiek to 23, liczba godzin 35h

 

 

 

Operatorów koparek, ładowarek, koparko ładowarek i urządzeń roboczych

Szkolenie operatorów: maszyn, urządzeń roboczych i budowlanych prowadzone jest w naszym Centrum za zezwoleniem Centrum Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Kurs ma na celu przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn oraz urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie wszystkich klas uprawnień.

 

 Program szkolenia:

-użytkowanie eksploatacyjne

-dokumentacja technicznabezpieczeństwo i higiena pracy

-podstawy elektrotechnikisilniki spalinoweelementy hydrauliki

-budowa maszyn

-technologia robót

-zajęcia praktyczne

 

Kursy prowadzone są przez fachową kadrę wykładowców z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych i parku maszynowego na własnym poligonie ćwiczebnym. Zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz egzamin kończący kurs operatora koparko ładowarki odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym. Po zdaniu egzaminu praktycznego i teoretycznego, kursant otrzymuje uprawnienia operatora.

 

 

 

Instruktorów doskonalenia techniki jazdy:

Instruktorem techniki jazdy może zostać osoba, która:

-posiada co najmniej wykształcenie średnie,

-posiada co najmniej przez okres 2 lat prawo jazdy kat. B oraz co najmniej przez okres roku prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonego szkolenia,

-posiada ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne

-nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

-od 2013 roku nie musisz być instruktorem nauki jazdy, aby zrobić uprawnienia instruktora techniki jazdy

 

Zakres szkolenia na kursie:

Prowadzimy szkolenia przygotowujące dla instruktorów techniki jazdy kategorii A, B, C, D, E. Szkolenie jest organizowane przez ODTJ Automix posiadający odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich szkoleń.

 

Program szkolenia:

Szkolenie podstawowe  w zakresie kategorii B, B+E, C, C+E, D lub D+E dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy obejmuje 88 godzin zajęć (w tym 64 godziny szkolenia teoretycznego oraz 24 godziny szkolenia praktycznego) natomiast dla kategorii A obejmuje 111 godzin zajęć (65 godzin to teoria i 46 godzin zajęć praktycznych).